Research Projects | Araştırma Projeleri

* EN & TR

Ongoing Research Projects | Güncel Araştırma Projeleri
  • “Post-truth” in Turkey (October 2017 – present)

Contact: stsistanbulab@gmail.com

  • Technoscience Ideologues of Turkey (September 2017 – present)

Contact: Mehmet Ekinci & Duygu Kaşdoğan

  • Endüstri 4.0 (Mart 2017 – …)

Contact: Hacer Ansal, Özgür Narin

  • Gender and digital media use among the youth in Turkey (October 2017 – present)Turkiyeli gençler arasında dijital medya kullanımı ve toplumsal cinsiyet (Ekim 2017 – …)

This research aims to analyze how the university students in Turkey in the 2010’s construct the gender regime, gender identities, sexuality, romance, love, friendship, flirtation, and other intimate relations with others in the digital realm. What kind of gender regime do these young people live in, in between the unique political and social conditions of Turkey and an increasingly digital culture? The fundamental questions of this research center on what role digital technologies play in these young people’s perception of gender identities and roles, and relations with one’s self and others. It is part of a larger research project conducted with Cenk Özbay and Nurcan Özkaplan regarding gender identity, sexuality and relationship cultures among Turkish youth in the 2010’s.

Bu araştırma, 2010’lu yıllarda Türkiye’de üniversite öğrencisi olan gençlerin cinsiyet kimliği, cinsellik, romantizm, aşk, arkadaşlık, flört ve başkalarıyla kurdukları diğer mahrem ilişkilerin dijital ortamda nasıl kurulduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bir yandan Türkiye’nin öznel toplumsal ve politik koşulları içerisinde, bir yandan da “dijitalleşmiş” bir kültürde var olan bu genç insanlar, nasıl bir toplumsal cinsiyet rejimi içinde yaşıyorlar? Bu gençlerin toplumsal cinsiyet kimliği ve rollerini nasıl algıladıkları ve hem kendileri hem de diğerleriyle kurdukları ilişkilerde dijital medya teknolojilerinin rolü bu araştırmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Bu proje, Cenk Özbay ve Nurcan Özkaplan’la birlikte yürütülen ve 2010’larda Türkiye gençliği arasında cinsiyet kimliği, cinsellik ve ilişki kültürlerini konu edinen daha geniş bir araştırmanın parçasıdır.

Contact: Maral Erol

Completed Research Projects | Tamamlanmış Araştırma Projeleri
  • The Past, Present, and Future of STS: Reflections for the Development of STS in Turkey (December 2016 – October 2017) | BTT’nin Dünü, Bugünü ve Yarını: Türkiye’de BTT’nin Gelişimi için Öneriler (Aralık 2016 – Ekim 2017)

Contact: Duygu Kaşdoğan

 

 

%d bloggers like this: