STS Talks | Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri

TR | EN

Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri STS alandaki incelemeleri Türkiye’de yaygınlaştırmayı ve güncel tartışmalar odağında kamuoyunun bilim, teknoloji ve toplumun müşterek üretimine demokratik katılımını arttırmayı amaçlamaktadır. Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 kez düzenlenecek etkinlik dizisine yurt içinden ve yurt dışından katılan konuklar bir tema etrafında görüşlerini izleyicilerle paylaşarak muhabbet edecekler.

*****

Science, Technology, Society Talks aims to spread STS in Turkey as well as increasing the democratic participation of public into the collective production of science, technology and society with a focus on contemporary issues/discussions. This event series will be held four times a year in the months of April-May and November-December. The guests from Turkey and abroad will have a conversation with the audience around a specific theme.

Kürasyon | Curation: Duygu Kaşdoğan, Ebru Yetişkin

2019 Söyleşi Dizisi | 2019 Event Series @AkbankSanat

11 Aralık | December, 11 – 18:30 – 20:30

(VIII) Taming the Nuclear: Between Past and Future Imaginaries
Nükleer’i Evcilleştirmek: Geçmiş ve Gelecek Tahayyülleri Arasında

Konuşmacı | Speaker: Prof. Ulrike Felt

Moderasyon | Moderation: Dr. Duygu Kaşdoğan

facebook_akbank_felt.png

Whatever choice might be made in any given national context (and beyond) to expand the use of or to phase out of nuclear energy, we have come to live in “nuclear times”. And this well beyond any temporal horizon we usually think about. This invites to pose the question of what we can collectively learn from the ways nuclear pasts evolved? What futures did we imagine back then and how did major incidents (Three Mile Island, Chernobyl and Fukushima) disrupt the respective prevailing imaginaries of the nuclear and make us develop new ones? Using the notion of “taming the nuclear” this talk will explore the different ways in which contemporary (Europen) societies have been dealing with “the nuclear” when faced with major issue and when needing to rethink nuclear futures — be they with or without active nuclear power plants. In doing so, this talk specifically addresses the role of art works used in imagining and simultaneously trying to tame an uncertain future. This ranges from efforts to address the nuclear through comic-like stories, over exhibitions to film projects. These spaces are different to usual science and technology oriented spaces of imagination and reflection and potentially offer alternative ways to open up and address the complexities at stake.

Nükleer enerji kullanımının ölçeğini genişletmek ya da bunu aşama aşama sonlandırmak için herhangi bir ulusal bağlamda (ve ötesinde) nasıl bir seçim yapılmış olursa olsun, “nükleer zamanlarda” yaşamaya başladık. Ve bu durum çoğu zaman aklımıza gelen zamansal ufukların oldukça ötesindedir.  Bu durum aynı zamanda bizi nükleer geçmişin evrildiği yollardan kolektif olarak ne öğrenebileceğimiz sorusunu sormaya davet ediyor. O zamanlar nasıl bir gelecek tahayyülü kurduk, (Üç Mil Adası, Çernobil ve Fukuşima gibi) yaşanmış kimi önemli olaylar nükleere dair bu mevcut tahayyülleri nasıl bozdu, kesintiye uğrattı ve yenilerini geliştirmemizi sağladı? Bu konuşmada “nükleeri evcilleştirmek” kavramı kullanılarak, çağdaş (Avrupa) toplumlarının mühim sorunlarla karşılaşıp nükleer geleceği (ister aktif nükleer santrallerle ister onlarsız) yeniden düşünmeye gereksinim duydukları anda “nükleer” ile baş etmek için izledikleri farklı yollar tartışılacak. Bunu yaparken belirsiz bir gelecek tahayyülü kurup aynı anda onu evcilleştirmede sanat eserlerinin rolünden bahsedilecek. Sanat eserleri, nükleere dikkat çekmeye çalışan komik karikatür ve hikayelerden, sergilere, film projelerine kadar uzanan bir alanı kapsıyor. Bu alanlar, bilim ve teknolojiye yönelik alışıldık tahayyüllerden farklıdır; eldeki karmaşıklığa dikkat çekmek ve onu açmak için potansiyel olarak alternatif yollar sunar.

Ulrike Felt is Professor of Science and Technology Studies since 1999. She is currently head of the STS department and of the interfaculty research platform “Responsible research and innovation in academic practice” at the University of Vienna. From 2014 to 2018 she has also been dean of the Faculty of Social Science. Her research focuses on governance, democracy and public engagement as well as on changing academic research cultures. She has published widely covering fields of the life sciences/(bio)medicine, nuclear energy, nanotechnology, sustainability/environmental research and digital developments. Since 2017 she is president of European Association for the Study of Science and Technology.

Ulrike Felt, 1999’dan beri Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Profesörü’dür. Halen Viyana Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Bölümü ve fakülteler arası bir Araştırma Platformu olan “Akademik çalışmalarda yenilik ve sorumlu araştırma” platformunun başkanıdır. 2014-2018 yılları arasında Sosyal Bilimler Fakültesi’nin dekanlığını da yapmıştır. Araştırmaları, yönetişim, demokrasi ve halkın katılımının yanı sıra değişen akademik araştırma kültürleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Yaşam bilimleri/(biyo)tıp, nükleer enerji, nanoteknoloji, çevre araştırmaları/sürdürülebilirlik ve dijital gelişmeler konularında yayınlar yapmıştır. 2017’den beri Avrupa Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Derneği’nin (EASST- European Association for the Study of Science and Technology) başkanıdır.


11 Eylül | September, 11 – 18:30 – 20:30

(VII) Democratisation of Technological Culture
Teknolojik Kültürün Demokratikleştirilmesi*

Konuşmacı | Speaker: Prof. Dr. Wiebe Bijker 
Moderasyon | Moderation: Prof. Dr. Hacer Ansal

facebook_bijker.png

How does technology shape our democracies? Some would argue that technologies emancipate people because technologies help to cope with problems and they provide access to new resources. Others are afraid that the algorithms of Facebook and Google threaten our democracies. Can we, vice versa, shape our technologies democratically or is their development dictated by physics and economics? How can societies take control over research and innovation to serve their own developmental and democratic agendas? Which conditions make such self-rule possible? This talk explores the relations between technology and democracy, and also between technology, art, and democracy through examples from The Netherlands and India. It suggests that we need experimentation with our democracies to realize futures that are ecologically, economically, and socially sustainable.

Teknoloji demokrasilerimizi nasıl şekillendirmektedir? Teknolojilerin, yeni kaynaklara erişim sağladıkları ve sorunlarla baş etmemizi kolaylaştıkları için insanları özgürleştirdiğini savunanlar var. Diğer yandan, Facebook ve Google algoritmalarının demokrasilerimizi gasp etmesinden korkuluyor. Peki, teknolojilerimizi demokratik bir biçimde şekillendirmek mümkün mü, yoksa teknolojilerin gelişmesi sadece fizik ve ekonomi prensipleriyle mi belirleniyor? Toplumlar, kalkınma ve demokrasi gündemlerine katkı sağlayacak şekilde araştırma ve inovasyon alanlarını nasıl yönetebilirler? Böylesine bir özerkliği hangi koşullar mümkün kılar? Teknoloji ve demokrasi ilişkisine odaklanan bu konuşma, aynı zamanda Hollanda ve Hindistan’dan örneklerle teknoloji, sanat ve demokrasi arasındaki ilişkileri de konu edinmektedir. Konuşma, toplumsal, ekonomik ve ekolojik açıdan sürdürülebilir gelecekleri mümkün kılmak için demokrasilerimizle deneyler yapmaya ihtiyacımız olduğunu önermektedir.

Prof. Dr. Wiebe Bijker was trained as an engineer, physicist and philosopher, and his research has focused on the social construction of technology and on questions of democracy and technology. He is a professor at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, and emeritus professor at Maastricht University, The Netherlands. He is Past President of the Society for Social Studies of Science (4S) and founding co-editor of the book series Inside Technology of MIT Press. He received the John Desmond Bernal Prize (4S, 2006) and the Leonardo da Vinci Medal (SHOT, 2012). His publications include: W.E. Bijker (2003), The Need for Public Intellectuals: A Space for STS. Science, Technology & Human Values; W.E. Bijker (2007), Dikes and Dams, Thick with Politics. Isis; W.E. Bijker, R. Bal & R. Hendriks (2009), Paradox of Scientific Authority: the role of scientific advice in democracies.Cambridge, MA: MIT Press; A. Hommels, J. Mesman & W.E. Bijker (Eds.) (2013), Vulnerability in Technological Cultures. New directions in research and governance. Cambridge, MA: MIT Press; W.E. Bijker (2017), Constructing Worlds: Reflections on Science, Technology and Democracy (and a Plea for Bold Modesty). Engaging Science, Technology, and Society.

Mühendislik, fizik ve felsefe alanlarında eğitim alan Prof. Dr. Wiebe Bijker’in araştırmaları teknolojinin toplumsal inşası ve demokrasi ve teknoloji sorularına odaklanmaktadır. Hollanda Maastricht Üniversitesi’nden emekli olan Bijker, Trondheim’deki Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (NTNU) profesör olarak çalışmaktadır. Society for Social Studies of Science (4S) başkanlığını yapmış ve MIT Yayınları tarafından çıkan Inside Technology kitap serisinin kurucu eş-editörlerindendir. The John Desmond Bernal Prize(4S, 2006) ve the Leonardo da Vinci Medal(SHOT, 2012) ödüllerinin sahibidir. Yayınları arasında şunlar bulunmaktadır: W.E. Bijker (2003), The Need for Public Intellectuals: A Space for STS. Science, Technology & Human Values; W.E. Bijker (2007), Dikes and Dams, Thick with Politics. Isis; W.E. Bijker, R. Bal & R. Hendriks (2009), Paradox of Scientific Authority: the role of scientific advice in democracies.Cambridge, MA: MIT Press; A. Hommels, J. Mesman & W.E. Bijker (Eds.) (2013), Vulnerability in Technological Cultures. New directions in research and governance. Cambridge, MA: MIT Press; W.E. Bijker (2017), Constructing Worlds: Reflections on Science, Technology and Democracy (and a Plea for Bold Modesty). Engaging Science, Technology, and Society.

*You can reach the power point presentation document here: Presentation_Bijker_IstanbuLab_STSTalks_Semptember2019


11 Mayıs | May, 11  – 16:30 – 18:00

(VI) Yapay Zeka, Dijital Cesur Yeni Dünya ve Hukuk
The Brave “Digital” New World: AI & the Law

Konuşmacı | Speaker: Av. Ceren Ünal, LLM
Moderasyon | Moderation: Yrd. Doç. Özgür Narin

CerenÜnal_twitter

İstanbulab’in 2 yıldır kamuoyunun bilim ve teknolojiyle ilgili güncel sorunları kavramasına katkıda bulunmak üzere düzenlediği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin altıncısı olan bu etkinlik, yapay zeka ve öğrenen makinaların hukuki yönüne odaklanıyor.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi, gitgide artan bir hızla kullandığımız veri değişimini içeren tüm teknolojilerde gömülü hale gelmekte ve yeni buluşlar ve hizmetlerin sunulmasından, insanların dijital dünyayla bütünleşmesine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar yaratmaktadır. Bununla birlikte, yapay zeka konusunda, özellikle karar verme sürecinin makinelere delege edilmesi, şeffaflık eksikliği ve toplum ve insanlık için olası istenmeyen sonuçlar gibi önemli belirsizlikler de ortaya çıkmaktadır. Yapay zeka ve ilgili teknolojilerin geliştirilme ve kullanılma hızı, yasa koyucuların çoğunun yeterince donanımlı ya da hazırlıklı olmadığı ve mevcut yasal hükümler altında ele alınması zor ciddi hukuki zorluklar doğurmaktadır. Bu konuşmada, söz konusu zorluklar, öncelikli olarak yapay zeka tarafından sunulan gizlilik ve veri koruma konuları ve algoritmaların hukuki niteliği ile birlikte irdeleniyor. Sorumluluğun dağılımı, önleyici adalet ve algoritma önyargıya odaklanan karşılaştırmalı bir bakış açısıyla beraber ele alınıyor. Bu sorunlar ayrıca yapay zekayla ilgili sanat çalışmalarıyla birlikte tartışılıyor.

Artificial Intelligence (AI) and machine learning are increasingly becoming embedded in all forms of technology that incorporate data exchange, creating a wide range of opportunities from new services and breakthroughs in science, to the augmentation of human intelligence and its convergence with the digital world. There are also considerable uncertainties about AI, particularly delegation of decision-making to machines, lack of transparency and potential unintended consequences for society and humanity. The speed at which AI and related technologies are being developed and deployed raises serious legal challenges difficult to be resolved under existing legal provisions, for which most of the lawmakers around the globe are not well-equipped. This talk will delve into these challenges from a comparative perspective, primarily focusing on privacy and data protection issues presented by AI, legal nature and protection of algorithms and distribution of liability arising from AI, predictive justice and algorithmic bias. These challenges will also be discussed by AI related artworks.

1979 yılında Ankara’da doğan Ceren Ünal, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ardından Chevening bursu ile Londra Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. İnternet’in hukuk üzerindeki dönüştürücü etkisinden ilham alan Ünal, 2003 yılından beri İnternet/Bilişim hukuku konularında danışmanlık yapmakta ve ders vermektedir. 2017 yılından beri Internet Society Avrupa Ofisi’nde Regional Policy Manager görevini yürüten Ünal, teknoloji ve siyasanın kesişim alanında başta mahremiyet, kişisel verilerin korunması, nesnelerin İnterneti ve siber güvenlik olmak üzere Avrupa genelinde güncel pek çok konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Ceren Ünal, born in Ankara 1979, studied law at Ankara University, subsequently gaining an LLM degree from Queen Mary, University of London, specializing in Computer and Communications Law as a British Chevening Scholar. Always fascinated by the Internet and the challenges and opportunities it presents to the law as we know it, Ceren has been teaching and consulting on IT/Internet law issues since 2003. Since 2017, she is working as the Regional Policy Manager at Internet Society European Bureau, focusing on a variety of current Internet policy issues including privacy & data protection, IoT and cybersecurity.


6 Nisan | April, 6  – 18:00 – 20:00

(VI) Judicialized health, the spirit of constitutionalism, and politics of labor in South Africa
Güney Afrika’da sağlığın hukukileştirilmesi, anayasacılık ruhu ve emek politikaları

Konuşmacı | Speaker: Prof. Kaushik Sunder Rajan
Moderasyon | Moderation: Assoc. Prof. Z. Umut Türem

D2l9JQ1XQAAOtHK

The first event of 2019 STS Talks opens a conversation over the judicialization of health in South Africa. The “judicialization of health”, as conceptually developed by Joao Biehl and Adriana Petryna, speaks to ways in which demands concerning health have been made through the law, especially in global Southern contexts. In this talk, Sunder Rajan will discuss how judicial interventions in such cases are animated by creative interpretations of foundational constitutional principles.

Sunder Rajan shows that judicial interventions speak to universalizing imaginaries of human rights that are intimately connected to postcolonial imaginaries of post-apartheid democracy. At the same time, according to Sunder Rajan, they are forced to respond to the specific histories and presents of carceral and extractive regimes of neoliberal governance. In what ways do these political claims articulate with, enable or constrain the South African constitutional imagination of health as a human right? Can a biomedicalized and constitutionally mediated class action envisage new modalities of collective struggle?

D3dzE6uWkAAVcSj.jpg-large

2019 yılının Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri, Güney Afrika’da sağlığın hukukileştirilmesi hakkında bir muhabbet ile başlıyor. Joao Biehl ve Adriana Petryna tarafından geliştirilen ‘sağlığın hukukileştirilmesi’ kavramı, özellikle küresel Güney bağlamında, sağlık ile ilgili taleplerin oluşturulmasında hukukun ne gibi aracı roller oynadığına dikkat çekiyor. Sunder Rajan konuşmasında, temel anayasal ilkelerin yaratıcı bir biçimde yorumlanmasının bu tarz hukuki müdaheleleri nasıl şekillendirdiğini tartışacak.

Sunder Rajan, sağlık alanındaki hukuki müdahelelerin, birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki tahayyül ile diyalog halinde olduğunu söylüyor: İnsan haklarının evrenselleştirici tahayyülleri ile apartheit sonrası demokrasiyi biçimlendiren postkolonyel tahayyüller. Bu hukuki müdahaleler neoliberal yönetimselliğin mahkum etmeye ve doğal kaynakların çıkarılmasına dayalı rejimlerinin kendine özgü tarihlerine ve şimdilerine yanıt vermeye de zorlanıyor aynı zamanda. Bu siyasi iddialar, sağlığı bir insan hakkı olarak gören Güney Afrika anayasal tahayyülü ile ne şekillerde eklemlenebilir, bu tahayyülü ne ölçüde kolaylaştırır veya kısıtlar? Biyomedikalleşmiş ve anayasal hak tahayyülleri ile örülmüş bir toplu hukuksal dava, kolektif mücadeleler için yeni yöntem ve yaklaşımlar ortaya koyabilir mi?

Kaushik Sunder Rajan is Professor of Anthropology and co-Director of the Chicago Center for Contemporary Theory at the University of Chicago. He works on the political economy of the life sciences and biomedicine. He is the author of *Biocapital: The Constitution of Post-Genomic Life* (Duke, 2006) and *Pharmocracy: Value, Politics and Knowledge in Global Biomedicine* (Duke, 2017), and the editor of *Lively Capital: Biotechnologies, Ethics and Governance in Global Markets* (Duke, 2012). He has just completed a manuscript on the politics of ethnography, titled “Multi-si(gh)ted: Comparison, Intimacy and the Praxis of Ethnography”. He is beginning a new research project which looks at intersections between health and law in South Africa and India.

Z. Umut Türem received his PhD degree from the Institute for Law and Society, New York University. He is currently an associate professor at the Ataturk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University. His research focuses on the political economy of law and regulation as well as broader questions of law and society. More specifically, he examines the production and global circulation of legal and economic technologies in the neoliberal era, such as competition laws, independent expert agencies and the legal notion of property. He recently edited (with three other colleagues) a volume entitled “The Making of Neoliberal Turkey” (Ashgate, 2016) and guest edited (with Andrea Ballestero) a special issue of the Indiana Journal of Global Legal Studies entitled “Regulatory Translations: Expertise and Affect in Global Legal Fields” (2014). His recent articles appeared in differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Journal of International Relations and Development and South Atlantic Quarterly.

Kaushik Sunder Rajan, Chicago Üniversitesi’nde Antropoloji Profesörü ve Çağdaş Teoriler Merkezi’nde eş direktör olarak çalışmaktadır. Biyotıp ve yaşam bilimlerinin ekonomi politiği üzerine çalışmalarını yürüten Sunder Rajan, Biocapital: The Constitution of Post-Genomic Life (2006) & Pharmocracy: Value, Politics and Knowledge in Global Biomedicine (2017) kitaplarının yazarıdır. 2012 yılında yayınlanan Lively Capital: Biotechnologies, Ethics and Governance in Global Markets başlıklı kitabın editörüdür. Yakın zamanda, etnografinin politikası konusunda hazırladığı kitabının—”Multi-si(gh)ted: Comparison, Intimacy and the Praxis of Ethnography”—yazımını tamamlayan Sunder Rajan, Güney Afrika ve Hindistan’da sağlık ve hukuk ilişkisini inceleyen yeni bir proje üzerine çalışmaktadır.

Z. Umut Türem doktora derecesini New York Üniversitesi Hukuk ve Toplum Enstitüsü’nden almıştır. Halen, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. İlgilendiği temel araştırma alanları hukuk ve düzenleyici devletin politik ekonomisi ve daha genel anlamda hukuk toplum etkileşimidir. Daha da özelde, neoliberal dönemde görünür olan rekabet hukuku, bağımsız idari otoriteler ya da yeni mülkiyet pratikleri gibi hukuki ve ekonomik teknolojilerin üretim ve global dolaşımını incelemektedir. 2016 sonunda üç diğer arkadaşı ile birlikte “Neoliberal Türkiye’nin Doğuşu” (“The Making of Neoliberal Turkey”) isimli bir kitap derlemiştir. 2014 yılında ise Andrea Ballestero ile birlikte Indiana Üniversitesi Küresel Hukuk Çalışmaları dergisinin “Düzenleyici Tercümeler: Küresel Hukuki Alanlarda Uzmanlık ve Etki” başlıklı özel sayısının editörlüğünü yapmıştır. Yakın zamanda “differences”, “Journal of International Relations and Development” ve “South Atlantic Quarterly” gibi dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.

%d bloggers like this: