STS Talks | Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri

TR | EN

Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri STS alandaki incelemeleri Türkiye’de yaygınlaştırmayı ve güncel tartışmalar odağında kamuoyunun bilim, teknoloji ve toplumun müşterek üretimine demokratik katılımını arttırmayı amaçlamaktadır. Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 kez düzenlenecek etkinlik dizisine yurt içinden ve yurt dışından katılan konuklar bir tema etrafında görüşlerini izleyicilerle paylaşarak muhabbet edecekler.

*****

Science, Technology, Society Talks aims to spread STS in Turkey as well as increasing the democratic participation of public into the collective production of science, technology and society with a focus on contemporary issues/discussions. This event series will be held four times a year in the months of April-May and November-December. The guests from Turkey and abroad will have a conversation with the audience around a specific theme.

Kürasyon | Curation: Duygu Kaşdoğan, Ebru Yetişkin

2018 Söyleşi Dizisi | 2018 Event Series @AkbankSanat

 

14 Aralık | December, 14  – 18:30 – 20:00

(IV) Tıp Teknolojisi ve “Normal” Bedenin Yeniden Üretimi | Medical Technology and the Reproduction of Bodily Normality

Konuşmacı | Speaker: Yrd. Doç.  Dikmen Bezmez
Moderasyon | Moderation: Doç. Dr. Murat Ergin

muhabbet4_twitter

İstanbulab’indüzenlendiği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin dördüncüsü olan bu etkinlik, tıp teknolojisinin sakat kişilerin fiziksel rehabilitasyon süreçlerindeki etkilerine odaklanıyor.

1970’li yıllardan itibaren tıp teknolojisi alanında gerçekleşen önemli gelişmeler, insan bedeninin giderek daha iyi anlaşılabileceği ve böylelikle bedenin “hatalarının” telafi edilebileceği yönünde bir potansiyele işaret etmiştir. Sakatlık bağlamında, söz konusu gelişmeler teknolojinin sakatlığı “tedavi” edebileceği yönünde bir sava yol açmıştır. Sakatlık çalışmaları alanındaki diğer araştırmacılarla uyum içerisinde kalarak, bu etkinlikte söz konusu teknolojik determinizme eleştirel bir şekilde yaklaşılacak; teknoloji kullanımının içinde bulunduğu sosyo-kültürel bağlam tarafından nasıl şekillendiğine vurgu yapılacaktır.

This talk focuses on the use and impact of medical technology in physical rehabilitation for disabled people. Major developments in medical technology following the 1970s highlighted the potential of technological advancement to progressively understand the human body and compensate for its ‘flaws’. In relation to disability, the argument has been that technology would ‘cure’ disability. In line with other disability studies scholars this talk criticizes such technological determinism and argues that the use of technology is shaped by the relevant sociocultural background.

Yrd. Doç. Dikmen Bezmez Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır. Araştırma alanları sağlık sosyolojisi ve sakatlık çalışmalarıdır. Yakın zamandaki ilgi alanları fiziksel rehabilitasyonun sosyal boyutlarına odaklanmaktadır. Son dönemdeki yayınları 2016 yılında Disability & Society dergisinde yayınlanan ve rehabilitasyon süreçlerinde “yürümek” üzerine üretilen söylemlere odaklanan bir makaleyi, Scandinavian Journal of Disability Research dergisinde yayınlanan ve rehabilitasyonda tıp teknolojisinin kullanımına odaklanan bir çalışmayı ve Interactions: Studies in Communication and Culture’da yayınlanan ve Türkiye’deki sağlık programlarında sakatlık temsillerini ele alan bir başka araştırmayı kapsamaktadır.

Assist. Prof. Dikmen Bezmez works in the Department of Sociology at Koç University. Her research focuses on the sociology of health and illness and disability studies. More specifically, her recent research interest has been on the social experience of physical rehabilitation. Her recent publications include an article published in 2016 in Disability & Society on discourses surrounding the concept of “walking” in in-patient rehabilitation in Turkey, in Scandinavian Journal of Disability Research on the use of medical technology in rehabilitation, and in Interactions: Studies in Communication and Culture, on representations of disability on Turkish Television Health Shows.

 


 

29 Kasım | November, 29 – 18:30 – 20:00

(III) İklim Değişikliği Senaryolarında Türkiye | Turkey within Climate Change Scenarios

Konuşmacı | Speaker: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
Moderasyon | Moderation: Doç. Dr. Ebru Yetişkin / IstanbuLab

muhabbet3_twitter

IstanbuLab’in düzenlendiği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin üçüncüsü olan bu etkinlikte kamuoyunun bilimsel ve teknolojik sorunları nasıl anladığına odaklanılıyor. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu üçüncü bin yılın en önemli problemlerinden biri olan küresel iklim değişimini çeşitli yönleriyle nasıl anlayabileceğimizi ve çözüme katkıda bulunabileceğimizi paylaşıyor. Sera gazları ve onların tarihsel sorumluları açıklandıktan sonra iklim değişikliği senaryolarında Türkiye’nin yeri açıklanıyor.

This event, which is the third of Science, Technology and Society Talks organized by Istanbulab, focuses on how the public understands scientific and technological controversies. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu shares how we can understand global climate change, which is one of the most important problems of the third millennium, and how we can contribute to the solution. Greenhouse gases and Turkey’s position in climate change scenarios will be explored after the explanation of their historical responsibility.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, atmosferik bilimler ve afet yönetimi alanında araştırma deneyimine sahiptir. Çalışmaları temel olarak afet risk yönetimi, afet müdahale planlaması, hidro-meteorolojik afetler ve iklim değişikliği üzerine yoğunlaşmaktadır. Meteoroloji, klimatoloji ve afet yönetimi alanlarında çeşitli projelere katılmıştır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nü üyesidir. Aynı zamanda Türk Kızılayı Genel Başkan Danışmanıdır.

Professor Dr. Mikdat Kadıoğlu has research experience in atmospheric sciences and disaster management. His research focuses on disaster risk management, disaster response planning, hydro-meteorological disasters and climate change. He has participated in various projects in the fields of meteorology, climatology and disaster management. She is still a member of Disaster Management Center and Meteorological Engineering Department of Istanbul Technical University. He is also adviser to the President of Turkish Red Crescent Society.


18 Mayıs | May, 18 – 18:30 – 20:00

(II) Mercek Altında “Bir Laboratuvar” | “A Laboratory” Under Scope

Konuşmacı | Speaker: Prof. Dr. Reşit Canbeyli

Moderasyon | Moderation: Assoc. Prof. Maral Erol / IstanbuLab

muhabbet2_twitter

IstanbuLab’in düzenlendiği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin ikincisi olan bu etkinlikte, bilim tarihi bağlamında laboratuvarlar ve deneycilik geleneği, Prof. Dr. Reşit Canbeyli’nin Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ndeki  laboratuvarının kuruluşu ve kişisel öyküsüyle birlikte muhabbete açılıyor. Bir Laboratuvar, bilimle uğraşmanın yalnızca başkalarının yaptıklarını aktarıp özetlemekten ibaret olamayacağını; bilimin düz bir çizgide, yanlışlara düşmeden yapılan, coşkusuz ve bütünüyle duygulardan yoksun bir faaliyet olarak görülemeyeceğini savunuyor. Genç bilimcilere bilim heyecanını, tutkusunu ve hatta kuşkusunu aşılamakta laboratuvarların önemini vurguluyor.

The second event of Science, Technology, Society Talks organized by IstanbuLab opens a conversation over the tradition of experimentalism and laboratories with Prof. Dr. Reşit Canbeyli’s story of building a laboratory in the Department of Psychology at Boğaziçi University. “A Laboratory” Under Scope underlines that scientific interest cannot be limited to a summary of what others have done, and science cannot be seen as a linear practice out of failures and emotions. This talk emphasizes the importance of laboratories to inspire young generations while activating an enthusiasm and passion for science.

Prof. Dr. Reşit Canbeyli lisans eğitimini Columbia Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde, doktora eğitimini ise yine aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. 1976’da Boğaziçi Üniversite’sinin Sosyal Bilimler Bölümü’nde göreve başladı. 1982’de YÖK yasasını protesto ederek üniversiteden ayrıldı. Bir süre bir ansiklopedide ve Cumhuriyet Bilim-Teknik’te çalıştı. 1980’lerin sonuna doğru ABD’ye giderek araştırmalarını Columbia Üniversite’sinde devam ettirdi. 1994’ten itibaren Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı; 2011’den itibaren ise aynı bölümde emekli profesör olarak çalışıyor.

Prof. Dr. Reşit Canbeyli completed his undergraduate education in the Department of Chemical Engineering and doctoral studies in the Department of Psychology at Columbia University. In 1976, he began working in the Department of Social Sciences at Boğaziçi University. He left the university in 1982 protesting the law on Higher Education, and continued his studies at Columbia University for a while. In 1994, he began working in the Department of Psychology at Boğaziçi University. Since 2011, he works as a retired professor in the same department.


21 Nisan | April, 21 – 15:30-17:30

(I) Sosyal Medyanın Dipsiz Kuyusu | Social Media Abyss 

Geert Lovink, Ebru Yetişkin

Lovink_twitter

Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri etkinlik serisinin ilk konuğu Tactical Mediakurucularından Hollandalı medya teorisyeni ve internet eleştirmeni Geert Lovink.  Bu etkinlikte Geert Lovink’in Otonom Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan Sosyal Medyanın Dipsiz Kuyusu adlı kitabından yola çıkarak sosyal medyanın bilgi / iktidar üretimiyle ilişkisi eleştirel bir perspektifle irdelenecek. Sosyal medyanın toplumsal çatışmalar ve güç ilişkilerinin inşasında oynadığı role odaklanarak, hem onun karşısında hem de onunla birlikte daha demokratik ve özgür bir toplumsallığı nasıl kurabileceğimiz tartışılacak.

Dutch media theorist and internet critic Geert Lovink is the first guest of the event series entitled Science, Technology, Society Talks. In this event, the relation of social media to power-knowledge production will be discussed from a critical perspective on the basis of Geert Lovink’s book Social Media Abyss, which is recently translated into Turkish and published by the Otonom Press. By focusing on the role of social media in the construction of power relations and social conflicts, the ways to construct a democratic and free society with and against social media will be discussed.

Konuşmacılar: 

Geert Lovink Hollandalı bir medya teorisyeni, internet eleştirmeni ve Uncanny Networks (2002), Dark Fiber (2002), My First Recession (2003), Zero Comments (2007), Networks Without a Cause (2012) ve Social Media Abyss (2016) kitaplarının yazarıdır. 2004 yılında Amsterdam University of Applied Sciences kapsamında Institute of Network Cultures’ı kurmuştur. Bu kurum konferanslar yapmakta, yayınlar çıkarmakta ve Video Vortex (çevirimiçi video), Unlike Us (sosyal medya alternatifi), Critical Point of View (Wikipedia), Society of the Query (arama kültürü), MoneyLab (sanatta internet-temelli gelir modeli) gibi araştırma ağları kurmaktadır. Son dönem projeleri dijital yayınlar ve sanat eleştirisinin geleceği ile ilgilidir. Lovink aynı zamanda European Graduate School’da (Saas-Fee/Malta) doktora öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır.

Ebru Yetişkin 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Louis Pasteur Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite’sinde Bilim, Teknoloji, Toplum yüksek lisansını tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde “B(ağ)sal Düşünce” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 2015 yılında doçent ünvanını kazanan Yetişkin’in küratöryal araştırmaları arasında Kakofoni(2013), Bilinmeyen Kod(2014), Dalgalar(2015), İllüzyonoskop(2017), Arayüzler(2018) sergileri ile Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti(2015-2016) ve Günümüz Sanatı // Bir Başkagibi kamuya açık etkinlik serileri yer almaktadır. Editörlüğünü yaptığı yayınlar ise Toplumbilim: Postkolonyal Düşünce Özel Sayısıve şair robot Deniz Yılmaz’ın Diğerleri Gibiadlı kitabıdır. 2003 yılından beri  Ebru Yetişkin, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Speakers:

Geert Lovink is a Dutch media theorist, internet critic and author of Uncanny Networks (2002), Dark Fiber (2002), My First Recession (2003), Zero Comments (2007), Networks Without a Cause (2012) and Social Media Abyss (2016). In 2004 he founded the Institute of Network Cultures at the Amsterdam University of Applied Sciences. His center organizes conferences, publications and research networks such as Video Vortex (online video), Unlike Us (alternatives in social media), Critical Point of View (Wikipedia), Society of the Query (the culture of search), MoneyLab (internet-based revenue models in the arts). Recent projects deal with digital publishing and the future of art criticism. He also teaches at the European Graduate School (Saas-Fee/Malta) where he supervises Ph.D. students.

Ebru Yetişkin received her bachelor degree from the Department of  Radio-TV-Cinema, Faculty of Communication at Istanbul University. After she completed her MA studies in the Program of Science, Technology, Society at UniversitéLouis Pasteur and Istanbul Technical University, she received her Ph.D. degree from the Department of Sociology at Mimar Sinan Fine Arts University with her dissertation entitled Nettachmental Thought. Yetişkin was awarded an Associate Professorship in 2015, and her research include: the exhibits entitled Cacophony(2013), Code Unknown(2014), Waves(2015), Illusionoscope (2017), Interfaces (2018) as well as the public event series such Contagious Bodies: Network Politics (2015-2016) and Today’s Art: Yet Another. She edited a number of publications including, the special issue on Postcolonial Thinking published by Toplumbilim and a book of poetry, Like The Others, written by a robot named Deniz Yılmaz. Since 2003, Ebru Yetişkin continues her research and teaching activities at the Social Sciences Institute of Istanbul Technical University.

%d bloggers like this: