IstanbuLab

Hacer Ansal

*EN | TR

After graduating from the Civil Engineering Department of Bosphorus University, Ansal received her master’s degree in Soil Mechanics of Civil Engineering from Northwestern University and worked as a civil engineer for five years in the USA. She received her PhD in “Science, Technology and Industrialization” Program at “Science Policy Research Unit (SPRU)” of Sussex University. After working at Technology Programme in UNCTAD, Geneva, she joined the Management Faculty of Istanbul Technical University untill 2005 when she transferred to Işık University to establish the Humanities and Social Sciences Department. Her academic works involve Management of Technology and Innovation, Flexible Production Organization Systems, Fordist and Post Fordist Production, Effects of New Technologies on Women’s Employment, New Technology Impact on Economies of Scale, and Socio- Economic Implications of Industry 4.0.


Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğindeki lisans eğitiminden sonra ABD’de Northwestern Üniversitesi’nde master yapmış, beş yıl ABD’de Zemin Mekaniği alanında mühendis olarak çalışmıştır. İngiliz Kültür Heyeti bursu ile gittiği İngiltere’de doktorasını Sussex Üniversitesinde “Science Policy Research Unit (SPRU)” in “Bilim, Teknoloji ve Sanayileşme” programında tamamlamıştır. Cenevre’de UNCTAD’da Teknoloji Programı Bölümünde çalıştıktan sonra İTÜ İşletme Fakültesi’ne girmiş, İktisat Anabilim Dalı Başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Müdür Yardımcısı gibi idari görevlerin yanı sıra “Bilim, Teknoloji ve Toplum” yüksek lisans programını açmıştır. 2005 yılında Işık Üniversitesi’ne geçerek “İnsan ve Toplum Bilimleri” bölümünü kurmuştur. Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Esnek Üretim Organizasyon Biçimleri, Yeni Teknolojilerin Ölçek Ekonomisine Etkileri, Fordist ve Post Fordist Üretim, Yeni Teknolojilerin Kadın İstihdamına ve Çalışma Hayatına Etkileri gibi konularda çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.


PUBLICATIONS | YAYINLAR

International Journal Publications | Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

1) “Foresighting FLOSS (free/libre/open source software) from a developing country perspective: The case of Turkey”, Technovation (SSCI), Vol. 31, pp.666-678, Dec. 2011, Elsevier (with N. Yıldırım).

2) “Bilgi Yoğun Profesyonel Hizmet Firmalarında Bilgi Yönetimi ( Knowledge Management in Knowledge Intensive Professional Service Sector Firms)” İktisat İşletme ve Finans Dergisi (SSCI), No. 297, Dec. 2010 (with Ç. Şahin).

3) “Is it possible to define a universal technology management discipline?”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi (SSCI), No. 281, Aug. 2009 (with H. Aygören and U. Ekmekci)

4) “Does Technology Management Research Diverge or Converge in Developing and Developed Countries?”, Technovation (SSCI), Vol. 29, pp. 45-58, Jan. 2009, Elsevier (with D. Çetindamar, S. N. Wasti and B. Beyhan).

5) “New Technology and Employment: Industry and Firm Level Evidence from Turkey”, New Technology, Work and Employment (SSCI), Volume 14, Number 2, pp.82-99, Sept.1999 (with D. Çetindamar).

6) “Do New Technologies Generate Unemployment? The Effect Of New Technologies on Employment in the Turkish Engineering Industry”, Journal of METU Studies in Development, Volume: 25, No: 2, Year: 1998, pp.215-232, Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ankara, 1999.

7) “New Technology in the World Textile Industry and Turkey’s International Competitiveness”, Journal of METU Studies in Development, Volume: 20, No:4, Year: 1993, pp. 429-451, Middle East Technical University Faculty of  Economics and Administrative Sciences, Ankara, February 1994.

8) “Technical Change and Industrial Policy: The Case of Truck Manufacturing Industry in Turkey”, World Development (SSCI), Vol.18, No.11, pp.1513-1528, November 1990.

National Journal Publications | Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

1) “Teknolojik Gelişmelerin Ekonomiye Katkıları” (The Contributions of Technological Developments to the Economy), Turkishtime Sectors- Turkey Makes Machine, No. 3, September, 2003, pp. 43-50.

2) “Dünyada Teknolojik Değişim ve Mühendisler”( Technological Changes and Engineers), Toplum ve Bilim (Science & Society), No.85, Summer 2000, Birikim Publishers, İstanbul, pp.36-46.

3) “Özelleştirmede Yabancı Ortağın Teknoloji Geliştirme Faaliyeti Üzerine Etkisi: Telekomünikasyon Deneyimi” (Impact of Foreign Partnership through Privatization on R&D activities: The Turkish Telecommunications IndustrExperience), İşletme ve Finans (Management and Finance), Yıl:13, Sayı 142, January 1998, pp.22-37.

4) “Türk Metal-Eşya- Makina İmalatı Firmalarına Yeni Teknoloji Uygulamaları (I): Fabrika Ölçeğine Etkileri””(New Technology Applications in the Turkish Engineering Industry: Impact on Factory Scale), Makina Magazin Endüstri ve Teknoloji Dergisi ( Journal of Industry and Technology Machine Magazin), October 1997.

5) “Türk Metal Eşya- Makina İmalatı Sanayiinde Yeni Teknoloji”(New Technology in the Turkish Engineering Industry), Makina Magazin Endüstri ve Teknoloji Dergisi ( Journal of Industry and Technology Machine Magazin), May 1997.

6) “Alternatif Bir Sanayileşme Önerisi”(Proposal for An Alternative Industrialization), İktisat Dergisi (Journal of Economics), No: 366-367, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, İstanbul, April-May 1997.

7) “Yeni Teknolojiler Üretimde Ölçeği Nasıl Etkiliyor” (How NewTechnologies Affect Production Scale), Makina Magazin Endüstri ve Teknoloji Dergisi (Journal of Industry and Technology Machine Magazin), April 1997.

8) “Yeni Teknolojiler ve Kadın İstihdamı” (New Technologies and Women’s Employment), Kadın Araştırmaları Dergisi (Journal of Women’s Studies), İstanbul University, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Research Center for Women’s Issues), No:4, Year:1996, pp. 55-72.

9) “Bilim ve Kapitalist Üretim”(Science and Capitalist Production), Bilim veÜtopya Dergisi (Science and Utopia), No:16, October 1995.

10) “Çalışma Hayatında Cinsiyetcilik ve 1980’lerde Türk Sanayiinde Ücretli Kadın Emeğinin Değişen Konumu” (Sexism in Working Life and Changing Position of Turkish Female Labour in the Turkish Industry in the 1980s), Toplum ve Bilim,(Society and Science) No:66, Spring 1995, İletişim, Ankara, pp.17-28.,

11) “Kapitalist Üretim Esneklik Kazanıyor: Post-Fordizm”(Capitalist Production Gaining Flexibility: Post-Fordism), İktisat Dergisi (Journal of Economics), Year: 30, No: 346, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, İstanbul, February 1994.

12) “Sovyetler Birliğinde Emek Süreci”(Labour Process in the Soviet Union), Onbirinci Tez Kitap Dizisi (Thesis 11 Book Series), No.12, Uluslararası Yayıncılık, İstanbul, February 1993.

13) “Kapitalist Üretimde Cinsiyetçilik” (Sexism in Capitalist Production), Onbirinci Tez Kitap Dizisi (Thesis 11 Book Series), No.9, Uluslararası Yayıncılık, İstanbul, February 1989.

14) “Teknolojinin Taraflılığı ve Üretim İlişkileri”(Neutrality of Technology and Production Relations), Onbirinci Tez Kitap Dizisi (Thesis 11 Book Series), No.1, Uluslararası Yayıncılık, İstanbul, November 1985.

15) “Değişik Perspektiflerden Teknoloji” (Technology from Different Perspectives), İktisat Dergisi (Journal of Economics), No.246, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, İstanbul, 1985.

International Book Chapters | Uluslararası Kitap Bölümleri 

1) “Innovation and Employment in Developing Countries”, in Vivarelli, M. and Pianta, M. (Eds.), The Employment Impact of Innovation, Routledge, London, 2000, pp. 165-181 (with D. Çetindamar).

2) Science, Technology and Society International Symposium, 14-15 April 1999, Istanbul Technical University, Institute of Social Sciences Publication, İstanbul, 1999 (Eds. with Deniz Çalışır).

3) “The Impact of Flexible Automation on Scale and Scope in the Turkish Engineering Industry”, L. Alcorta (Ed.), Flexible Automation in Developing Countries, Routledge, London, 1998, pp.330-364.

4) “International Competitiveness and Industrial Policy: The Turkish Experience in Textile and Truck Manufacturing Industries”, F. Şenses (Ed), Recent Industrialization Experience of Turkey, Greenwood Press, London, 1994, pp.175-189.

National Book Chapters | Ulusal Kitap Bölümleri

1) “Açık Inovasyon (Open Innovation)”, in Yeni Paradigma (New Paradigm), Optimist Yayım, İstanbul, 2014, pp.75-91.

2) “Teknoloji Planlamasında Gelinen Nokta ve bir Nanoteknoloji Politikası Örneği” (State of Art in Technology Planning and an example from a Nanotechnology Policy), Yaşar, G. Y. and Mıhcı, H. (Eds.) 21. Yüzyılda Planlama, Nika Yayınevi, Ankara, Aralık 2013.

3) “Geçmiş ve Gelecekte Ekonomik Gelişmede Teknolojinin Rolü” (The Role of Technology in the Economic Development in the Past and Future), Teknoloji, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yayını, Mayıs 2004.

4) ” ‘Bilgi Toplumu’ Derinliklerinde Türkiye’yi Arama Denemesi” (Searching Turkey in the Depth of ‘Information Society’), Köse, A.H., Şenses, F. and Yeldan, E. (Eds.) İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar (Economic Development, Crisis and Stability ), İletişim Publications, İstanbul. 2003, pp.193-223.(With B. Ataman)

5) Türkiye Emek Piyasasının Yapısı ve İşsizlik (The Turkish Labour Market Structure and Unemployment), Turkish Economic and Social History Foundation Publications, İstanbul, 2000. (With S. Küçükçifçi, Ö. Onaran & B.Z.Orbay)

6) “Küreselleşme, Sanayide Teknolojik Modernizasyon ve Kadın İstihdamı” (Globalization,Female Labour and Change in Employment), Ferhunde Özbay (Ed.), Kadın Emeği ve İstihdamındaki Değişimler – Türkiye Örneği, T.C. Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul, 1998.

7) Esnek Üretimde İşçiler ve Sendikalar (Workers and Trade Unions in Flexible Production), United Metal -Workers Union Publications, November 1996.

8- a)”Esneklik:Fordizm’den Post-Fordizm’e Dönüşümün Anahtarı” (Flexibility:Key for Transformation from Fordizm to Post-Fordizm),

b) “Post-Fordist Emek Sürecinde Sermaye/Ücretli Emek İlişkisi”Capital/Labour Relationship in Post-Fordist Labour Process), ’95-’96 Petrol-İş Yıllığı (Yearbook for 95-’96), Petroleum, Chemical, Rubber Workers’ Union of Turkey, Publication No:44, 1997.

9) “Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Kadın Emeği” (Female Labour in the Process of Economic Restructuring), Türk-İş Yıllığı 1997 (Yearbook for 1997), Türk-İş Araştırma Merkezi (Research Center of Confederation of Turkish Workers Unions), Volume 2, pp.165-184, 1997.

10) “Japon Post-Fordizmi ve Türkiye’ye Uygulanması” (Turkish Application of Japanese Post-Fordism), ’93-’94 Petrol-İş Yıllığı (Yearbook for 93-’94), Petroleum, Chemical, Rubber Workers’ Union of Turkey, Publication No: 36, İstanbul, April 1995, pp.814-822 (with Ş. Necef ).

11) “Dünya Ekonomik Krizi ve Teknolojik Gelişmeler” (World Economic Crisis and Technological Changes), ’92 Petrol – İş Yıllığı (Yearbook for 92), Petroleum, Chemical, Rubber Workers’ Union of Turkey, Publication, No.33, İstanbul, December 1993, pp.743-747.

12) “Türk Otomobil Sanayi Verimlilik Analizi” (Productivity Analysis of Turkish Automobile Industry, 1993 Sanayi Kongresi (1993 Industry Conference), TMMOB, TMMO Publication No:159, Bursa, November 1993, (with N.Yentürk).

13) “Önsöz: Alternatif Teknoloji ve Son Teknolojik Gelişmeler” (Introduction Alternative Technology and the Latest Technological Developments), D.Dickson, Alternatif Teknoloji (Alternative Technology), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1992.

International Conference Papers | Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1) “4th Industrial Revolution: Nightmare or Pink Dream?”, 7th ICPOC 2016: International Conference of Political Economy, 28-30 June 2016, Istanbul, Turkey.

2) “Et tu, Mobilité? – Job Content and Perceived Organizational Control in Mobile Work of Mobile Operator Employees”, 30 th EGOS Colloquium, 3-5 July 2014, Rotterdam, Netherlands (with Nihan Yıldırım and Deniz Tunçalp).

3) “How do mobile technologies affect work and private lives? The case of Turkish Banking Professionals”, PICMET ’14 Proceedings, 27-31 July 2014, Kanazawa-Japan (with N. Yıldırım).

4) “Health Information on the Web and Consumer Perspective on Health
Professionals’ Responses to Information Exchange”, World Congress on Social Media in Medicine, Health, and Biomedical Research Conference, 23-24 September, 2013, London, UK. (with G. Seçkin).

5) “Mobile Working: The Case of ICT Professionals in Turkey”, IAMOT 22. International Conference on Management of Technology, 14-18 April, 2013,Porto Alegre, Brazil (with N. Yıldırım).

6) “An Agenda for Developing Countries for Improvement of Innovation Related Statistics: Comparison of Turkey with Developed Counties’ Statistics”, IAMOT 21. International Conference on Management of Technology, 18-22 March, 2012, Hsinchu, Taiwan.(with N. Yıldırım, and H. Yıldırım).

7) “Coordination’ and ‘Collaboration’ in National Nanotechnology Policies: The Case of UK”, IAMOT 21. International Conference on Management of Technology, 18-22 March, 2012, Hsinchu, Taiwan (with U. Ekmekci).

8) “Benefiting Innovative Capabilities of Software Developer/User Communities in Developing Countries”, PICMET ’10 Proceedings, July 18-22, 2010, Phuket, Thailand (with N. Yıldırım).

9) “Factors Affecting R&D Collaboration of MNEs with their Local Partner Firms: The Case of Ford Motor Company and Otosan in Turkey”, The Future of Innovation, XX. ISPIM (International Society for Professional Innovation Management) Conference, June 21-24 2009, Vienna, Austria (with Aslı Tuncay).

10) “Research Characteristics and Agenda of Technology Management Discipline in Turkey”, PICMET ’08 Proceedings, July 27-31, 2008, Cape Town, South Africa (with H. Aygören, H. and U. Ekmekci).

11)“A Knowledge Map of the Technology Management Discipline”, EUROMA (European Operations Management Association) Conference, 15-17 June 2007, Ankara (with D. Çetindamar, N. W. Pamuksuz and B. Beyhan).

12)“How Knowledge Transfer is Affected by Different Types and Levels of Technological Capabilities”, 16th International Conference on Management of Technology, May 13-17, 2007, Miami, Florida, USA (with U. Ekmekçi).

13)“Foresighting the Open Source Code from a Developing Country Perspective”, 16th International Conference on Management of Technology, May 13-17, 2007, Miami, Florida, USA (with N. Yıldırım and H. Yıldırım).

14) “Analysis of Management of Technology & Innovation Studies in Turkey”, IAMOT 15th International Conference on Management of Technology, 22-26 May 2006, Bejing, China (with U. Ekmekçi).

15) “Partnerships in Technology Management: Reality or Dream for Developing Country Companies” ”, IAMOT 15th International Conference on Management of Technology, 22-26 May 2006, Bejing, China (with D. Çetindamar).

16) “Challenges of Foresight Activities for New Comers“, IAMOT 14th International Conference on Management of Technology, Vienna, Austria, May 22-26, 2005 (with N. Yıldırım)

17) “The Role of FDI in the Knowledge Networks of National Systems of Innovation”, IAMOT 14th International Conference on Management of Technology, Vienna, Austria, May 22-26, 2005 (with U. Ekmekci)

18) “Technology Management through Partnerships: Practice in Turkey”, 13th International Forum on Technology Management, 22-23 Sept. 2005, Istanbul, Turkey (with D. Çetindamar).

19) “New Technologies and Employment: Case of Turkey”, 4 th METU (Middle East Technical University) International Economics Conference, 13-16 Sept. 2000, Ankara, Turkey (with D. Çetindamar).

20) “Impact of Privatization on R&D activities: The case of Turkish Telecommunications Industry”, Civilization, Modern Technology and Sustainable Development: Conference Proceedings, Part I, s. 39-49, 8th International Conference on Management of Technology, IAMOT 1999, 15-17 Mart 1999, Cairo, Egypt (with A. Soyak )

21) “Innovation and Employment in Developing Countries”, Workshop on the Employment Impact of Innovation, Evidence and Policy” organized by National Institute for Working Life, Stockholm Workshop, 30-31 Jan. 1999, Stokholm, Sweden (with D. Çetindamar).

22) “Production under Change: The Lessons from the Turkish Engineering and Chemical Industries”, Management of Technology, Sustainable Development and Eco-Efficiency; Conference Proceedings, 7th International Conference on Management of Technology, 16-20 February 1998, Grosvenor Resort, Orlando, Florida, ABD (with D. Çetindamar).

23) “Impact of New Technologies on Employment: Industry and Firm Level Evidence from Turkey”, 24th Annual Conference on EARIE (European Association for Research in Industrial Economics), 31 August-3 September, Leuven, Belgium (with D. Çetindamar).

24) “Impact of Technology on Employment”, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET ‘97):Innovation in Technology Management: The Key to Global Leadership”, Proceedings, pp.45-48, 27-31 July 1997, Portland Oregon, USA ( with Mario W. Cardullo –Virginia Polytechnic Institute and State University).

25) “Effect of New Technology Adoptions on Women’s Employment: The Case of Turkish Industrial Restructuring”, Sixth Annual IAFFE Conference on Feminist Economics, 19-22 June 1997, Taxco, Mexico.

26) “Policy Implications of the Impact of New Technologies on Women’s Employment”, International Conference on Technology Management: University/Industry/ Government Collaboration, 24-26 June 1996, İstanbul, Proceedings, s.390-395.

27) “The Impact of New Technologies on Developing Countries’ Industrial Structure”, European Conference on Management of Technology, International Association for Management of Technology, 5-7 July 1995, Birmingham, Proceedings, s.899-904 (with D. Çetindamar).

28) “The Impact of New Technologies on Industrial Production: Turkish Case Study on Firm Level Change”, Ninth World Productivity Conference, The World Confederation of Productivity Science, 5-7 June 1995, Istanbul, Proceedings Vol.1 s.22-34 (with D. Çetindamar).

29) “The Impact of New Technology on Economies of Scale and Scope: Evidences from Turkish Case Study”, United Nations University/Institute for New Technologies, Workshop on “New Technologies, Economies of Scale and Scope, and Location of Production in Developing Countries”, Maastricht, The Netherlands, 5-6 September 1994.

National Conference Papers | Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1) “Teknolojik Gelişmelerin Ekonomiye Katkıları” (The Contributions of Technological Developments to the Economy), Turkishtime Sectors- Turkey Makes Machine, No. 3, September, 2003, pp. 43-50.

2) “Dünyada Teknolojik Değişim ve Mühendisler”( Technological Changes and Engineers), Toplum ve Bilim (Science & Society), No.85, Summer 2000, Birikim Publishers, İstanbul, pp.36-46.

3) “Özelleştirmede Yabancı Ortağın Teknoloji Geliştirme Faaliyeti Üzerine Etkisi: Telekomünikasyon Deneyimi” (Impact of Foreign Partnership through Privatization on R&D activities: The Turkish Telecommunications IndustrExperience), İşletme ve Finans (Management and Finance), Yıl:13, Sayı 142, January 1998, pp.22-37.

4) “Türk Metal-Eşya- Makina İmalatı Firmalarına Yeni Teknoloji Uygulamaları (I): Fabrika Ölçeğine Etkileri””(New Technology Applications in the Turkish Engineering Industry: Impact on Factory Scale), Makina Magazin Endüstri ve Teknoloji Dergisi ( Journal of Industry and Technology Machine Magazin), October 1997.

5) “Türk Metal Eşya- Makina İmalatı Sanayiinde Yeni Teknoloji”(New Technology in the Turkish Engineering Industry), Makina Magazin Endüstri ve Teknoloji Dergisi ( Journal of Industry and Technology Machine Magazin), May 1997.

6) “Alternatif Bir Sanayileşme Önerisi”(Proposal for An Alternative Industrialization), İktisat Dergisi (Journal of Economics), No: 366-367, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, İstanbul, April-May 1997.

7) “Yeni Teknolojiler Üretimde Ölçeği Nasıl Etkiliyor” (How NewTechnologies Affect Production Scale), Makina Magazin Endüstri ve Teknoloji Dergisi (Journal of Industry and Technology Machine Magazin), April 1997.

8) “Yeni Teknolojiler ve Kadın İstihdamı” (New Technologies and Women’s Employment), Kadın Araştırmaları Dergisi (Journal of Women’s Studies), İstanbul University, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Research Center for Women’s Issues), No:4, Year:1996, pp. 55-72.

9) “Bilim ve Kapitalist Üretim”(Science and Capitalist Production), Bilim veÜtopya Dergisi (Science and Utopia), No:16, October 1995.

10) “Çalışma Hayatında Cinsiyetcilik ve 1980’lerde Türk Sanayiinde Ücretli Kadın Emeğinin Değişen Konumu” (Sexism in Working Life and Changing Position of Turkish Female Labour in the Turkish Industry in the 1980s),  Toplum ve Bilim,(Society and Science) No:66, Spring 1995, İletişim, Ankara, pp.17-28.

11) “Kapitalist Üretim Esneklik Kazanıyor: Post-Fordizm”(Capitalist Production Gaining Flexibility: Post-Fordism), İktisat Dergisi (Journal of Economics), Year: 30, No: 346, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, İstanbul, February  1994.,

12) “Sovyetler Birliğinde Emek Süreci”(Labour Process in the Soviet Union), Onbirinci Tez Kitap Dizisi (Thesis 11 Book Series), No.12, Uluslararası Yayıncılık, İstanbul, February 1993.

13) “Kapitalist Üretimde Cinsiyetçilik” (Sexism in Capitalist Production), Onbirinci Tez Kitap Dizisi (Thesis 11 Book Series), No.9, Uluslararası Yayıncılık, İstanbul, February 1989.

14) “Teknolojinin Taraflılığı ve Üretim İlişkileri”(Neutrality of Technology and Production Relations), Onbirinci Tez Kitap Dizisi (Thesis 11 Book Series), No.1, Uluslararası Yayıncılık, İstanbul, November 1985.

15) “Değişik Perspektiflerden Teknoloji” (Technology from Different Perspectives), İktisat Dergisi (Journal of Economics), No.246, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti, İstanbul, 1985.

Onur Arslan

*EN | TR

Onur Arslan is a PhD student and teaching assistant in the Department of Anthropology at University of California, Davis. He holds a master’s degree in Philosophy and Social Thought from Istanbul Bilgi University, and BA in Political Science and International Relations from Istanbul University. He is mainly interested in political anthropology, Actor-Network theory, and poststructuralism. He is currently working on how the expected Istanbul earthquake has changed the earth sciences and created new expertise fields.  


Onur Arslan, University of California, Davis’te, Antropoloji bölümünde doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamış, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Felsefe ve Toplumsal Düşünce programında yüksek lisans yapmıştır. Temel ilgi alanları arasında siyasi antropoloji, Ağ-Fail Kuramı ve postyapısalcılık bulunmaktadır. Şu anda beklenen İstanbul depreminin yer bilimlerini nasıl değiştirdiğini ve nasıl yeni uzmanlık alanları yarattığını incelemektedir.

 

Mehmet Ekinci

*EN | TR

Mehmet Ekinci is a Ph.D. candidate in the Cornell University Science and Technology Studies Department. He researches the cultural and economic aspects of laboratory research and technology development in life sciences. Ekinci also teaches courses on sociology of science, technology, and biomedicine. In addition to his academic studies, he is a frequent interviewer and writer for Bant Mag., based in Istanbul. He is interested in producing texts at the intersection points of arts & culture and science & technology. Ekinci is also a freelance translator, currently working on Zygmund Bauman’s text ‘Practices of Selfhood’ to be published in Turkish. He received his Molecular Biology and Genetics (B.Sc.) degree from Bogazici University and he studied Sociology (M.A.) at the same university before joining Cornell University in 2012.


Mehmet Ekinci Cornell Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Bölümü’nde Doktora Adayı olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yaşam bilimlerinde laboratuvar araştırmaları ve teknoloji geliştirme pratiklerinin kültürel ve ekonomik boyutları hakkında araştırmalar yapmaktadır. Ekinci aynı zamanda bilim, teknoloji ve biyotıp sosyolojisi dersleri vermektedir. Akademik çalışmalarının yanında, İstanbul çıkışlı Bant Mag. dergisi için düzenli olarak yazı yazmakta ve röportajlar yapmakta, aynı zamanda serbest çevirmenlik yapmaktadır. Kültür-sanat ve bilim-teknolojinin kesişim noktalarına denk düşen metinler üretmekte olup, bugünlerde Zygmund Bauman’ın ‘Practices of Selfhood’ kitabını Türkçe’ye kazandırma hazırlığındadır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden almış ve 2012 yılında Cornell Üniversitesi’ne geçmeden önce yine Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans düzeyinde Sosyoloji okumuştur. 

Murat Ergin

*EN | TR

Murat Ergin is associate professor of Sociology at Koç University, Istanbul. He received his PhD in Sociology from the University of Minnesota, Minneapolis in 2005. His research areas are culture, nationalism, race, ethnicity, crime and deviance, cultural consumption, and death. His research interests revolve broadly around the formation of cultural boundaries and identities.


Murat Ergin, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doçent olarak çalışmaktadır. Doktorasını Minnesota Üniversitesinden 2005 yılında almıştır. Kültür, milliyetçilik, ırk-etnisite, suç ve sapma, kültürel tüketim ve ölüm üzerinde çalışmaktadır. Araştırma alanlarını birleştiren ana eksen kültürel sınırlar ve kimliklerin oluşumudur.

  

 

Maral Erol

*EN | TR

Maral Erol is an Associate Professor in the Isik University Humanities and Social Sciences Department. She has a PhD in Science and Technology Studies from Rensselaer Polytechnic Institute, and a BA and MA in Political Science and International Relations. After receiving her PhD, she completed her postdoctoral fellowship at Duke University. Her research interests are men & masculinities and gender, science & technology relations with a focus on biomedical technologies and medicalization. She has published on topics such as the medicalization of menopause in Turkey, perceptions of osteoporosis and risk in menopause, discourses of normal and abnormal menstruation, andropause and male aging, and functional foods and medicalization.


Maral Erol, Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dalındaki lisans eğitiminin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde aynı dalda yüksek lisans yapmıştır. Ardından Rensselaer Polytechnic Institute’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanındaki doktorasını tamamlamış ve Duke Üniversitesi’nde beş yıl boyunda postdoktora çalışmalarını sürdürmüştür. Araştırma alanları arasında erkeklik; toplumsal cinsiyet, bilim ve teknoloji ilişkileri; biyomedikal teknolojiler ve medikalizasyon (tıbbileşme) bulunmaktadır. Şu ana kadar, Türkiye’de menopozun tıbbileşmesi, menopozda osteoporoz ve risk algıları, normal ve anormal adet kanaması ile ilgili söylemler, andropoz ve erkeklerde yaşlanma, fonksiyonel besinler ve tıbbileşme konularında yayınlar yapmıştır.


PUBLICATIONS | YAYINLAR
  • Fonksiyonel Besinler ve Beslenmenin Tıbbileşmesi. (forthcoming) in Fonksiyonel Besinler, Gökhan Baysoy (ed.) Nobel Yayınevi: Istanbul.  
  • Anticipation, Choice, and Personal Responsibility: Medicalization of Menopause as a Case Study of Gendered Governmentality. 2016. pp. 169-182 in The Making of Neoliberal Turkey, Cenk Özbay, Maral Erol, Ayşecan Terzioğlu, and Umut Turem (eds). Routledge/Ashgate: Surrey
  • Unnecessary Bleeding, Unnecessary Suffering: Normalcy and Necessity of Menstruation in Promoting NovaSure®. 2015. Journal of Gender Studies 25(4): 367-381
  • From Opportunity to Obligation: Medicalization of Sexuality after Menopause. 2014. Sexualities 17(1-2): 43-62
  • “I Haven’t Died Yet”: Navigating Masculinity, Aging and Andropause in Turkey, (co- authored with Cenk Özbay). 2012. pp. 165-171 in Aging Men: Masculinities and Modern Medicine, Antje Kampf, Barbara Marshall and Alan Petersen (eds.). Routledge: London
  • Melting bones: The Social Construction of Postmenopausal Osteoporosis in Turkey. 2011.  Social Science & Medicine 73(10): 1490-1497
  • Neoliberalizmin İkinci Baharı (Second Spring of Neoliberalism). 2011.  pp. 133-147 in Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. (Neoliberalism and the Intimate: Health, Body and Sexuality in Turkey), Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu, Yeşim Yasin (eds). Metis Yayınevi: Istanbul
  • Tales of the Second Spring: Menopause in Turkey Through the Narratives of Menopausal Women and Gynecologists. 2009. Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness 28(4): 368-396
  • Iktidar, Erkeklik ve Teknoloji (Power, Masculinity and Technology). 2004. Toplum ve Bilim 10: 127-143