IstanbuLab

Maral Erol

*EN | TR

Maral Erol is an Associate Professor in the Isik University Humanities and Social Sciences Department. She has a PhD in Science and Technology Studies from Rensselaer Polytechnic Institute, and a BA and MA in Political Science and International Relations. After receiving her PhD, she completed her postdoctoral fellowship at Duke University. Her research interests are men & masculinities and gender, science & technology relations with a focus on biomedical technologies and medicalization. She has published on topics such as the medicalization of menopause in Turkey, perceptions of osteoporosis and risk in menopause, discourses of normal and abnormal menstruation, andropause and male aging, and functional foods and medicalization.


Maral Erol, Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dalındaki lisans eğitiminin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde aynı dalda yüksek lisans yapmıştır. Ardından Rensselaer Polytechnic Institute’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanındaki doktorasını tamamlamış ve Duke Üniversitesi’nde beş yıl boyunda postdoktora çalışmalarını sürdürmüştür. Araştırma alanları arasında erkeklik; toplumsal cinsiyet, bilim ve teknoloji ilişkileri; biyomedikal teknolojiler ve medikalizasyon (tıbbileşme) bulunmaktadır. Şu ana kadar, Türkiye’de menopozun tıbbileşmesi, menopozda osteoporoz ve risk algıları, normal ve anormal adet kanaması ile ilgili söylemler, andropoz ve erkeklerde yaşlanma, fonksiyonel besinler ve tıbbileşme konularında yayınlar yapmıştır.


PUBLICATIONS | YAYINLAR
  • Fonksiyonel Besinler ve Beslenmenin Tıbbileşmesi. (forthcoming) in Fonksiyonel Besinler, Gökhan Baysoy (ed.) Nobel Yayınevi: Istanbul.  
  • Anticipation, Choice, and Personal Responsibility: Medicalization of Menopause as a Case Study of Gendered Governmentality. 2016. pp. 169-182 in The Making of Neoliberal Turkey, Cenk Özbay, Maral Erol, Ayşecan Terzioğlu, and Umut Turem (eds). Routledge/Ashgate: Surrey
  • Unnecessary Bleeding, Unnecessary Suffering: Normalcy and Necessity of Menstruation in Promoting NovaSure®. 2015. Journal of Gender Studies 25(4): 367-381
  • From Opportunity to Obligation: Medicalization of Sexuality after Menopause. 2014. Sexualities 17(1-2): 43-62
  • “I Haven’t Died Yet”: Navigating Masculinity, Aging and Andropause in Turkey, (co- authored with Cenk Özbay). 2012. pp. 165-171 in Aging Men: Masculinities and Modern Medicine, Antje Kampf, Barbara Marshall and Alan Petersen (eds.). Routledge: London
  • Melting bones: The Social Construction of Postmenopausal Osteoporosis in Turkey. 2011.  Social Science & Medicine 73(10): 1490-1497
  • Neoliberalizmin İkinci Baharı (Second Spring of Neoliberalism). 2011.  pp. 133-147 in Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. (Neoliberalism and the Intimate: Health, Body and Sexuality in Turkey), Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu, Yeşim Yasin (eds). Metis Yayınevi: Istanbul
  • Tales of the Second Spring: Menopause in Turkey Through the Narratives of Menopausal Women and Gynecologists. 2009. Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness 28(4): 368-396
  • Iktidar, Erkeklik ve Teknoloji (Power, Masculinity and Technology). 2004. Toplum ve Bilim 10: 127-143

Öznur Karakaş

*EN | TR

Öznur Karakaş is a PhD candidate and research assistant at Universitat Oberta de Catalunya (UOC). She is a member of CARENET and STS-Barcelona research groups. She holds master’s degrees in philosophy from Istanbul Galatasaray University as well as from University Toulouse-I and Univerzita Karlova v Praze as part of a program called “Europhilosophie Master Erasmus Mundus in French and German Philosophy”. She is especially interested in the philosophical lineage of Actor-Network Theory, care politics, and feminist epistemologies in feminist techno-science studies as well as the potential use of these theories in social movement studies. Currently, she is writing her PhD thesis on embodiment and affect politics in 2013 Gezi Movement by making use of the Deleuze-Guattarian concept of agencement.


Öznur Karakaş, Barselona Universitat Oberta de Catalunya’da (UOC) doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. CareNet ve STS-Barselona araştırma gruplarına üyedir. İstanbul Galatasaray Üniversitesi ve Europhilosophie Fransız ve Alman Felsefesi üzerine Master Erasmus Mundus programının bir parçası olarak Toulouse Üniversitesi- II ve Prag Karlova Üniversitelerinde felsefe alanında yüksek lisans yapmıştır. Ağ-Fail (Actor-Network) Kuramının felsefi arkaplanı, ilgi/alaka (care) siyaseti ve feminist tekno-bilim araştırmaları kapsamında feminist epistemolojilerle, ayrıca bu kuramların toplumsal hareket araştırmalarında kullanılma imkanlarıyle ilgilenmektedir. Şu anda, Deleuze ve Guattari tarafından geliştirilen agencement kavramı üzerinden 2013 Gezi Hareketinde beden ve duygulanım siyasetini ele alan doktora tezini yazmaktadır.

Duygu Kaşdoğan

*EN | TR

Duygu Kasdogan is a faculty member in the Department of Political Science and Public Administration at İzmir Katip Çelebi University in Turkey. She was a research fellow in the Sociology Department at Koç University, Istanbul under the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) Co-Funded Brain Circulation Scheme fellowship programme. Duygu is an ethnographer of science, and her research interests include sustainability studies, energy infrastructures, urban political ecology, feminist technoscience, and transnational STS. Duygu received her PhD in Science and Technology Studies Program from York University (Toronto), MA from the Comparative Studies in History and Society Program at Koc University (Istanbul), and BA from the Political Science & International Relations Department at Bogazici University (Istanbul). She was a visiting researcher in the Anthropology Department at MIT (Cambridge, USA) in 2013-2014.


Duygu Kaşdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışıyor. 2016 – 2017 yıllarında, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde TÜBİTAK Co-Funded Brain Circulation Scheme programı kapsamında araştırmacı olarak çalıştı. Bilim etnografisi yapan Duygu’nun araştırma alanları sürdürülebilirlik çalışmaları, enerji altyapıları,  kentsel politik ekoloji, feminist teknobilim ve transnasyonel STS çalışmalarını içermektedir. Duygu doktora eğitimini Toronto York Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları programında, yüksek lisan eğitimini Koç Üniversite Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları programında, ve lisans eğitimini  Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2013-2014 öğretim yılında MIT Üniversitesi Antropoloji bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu.

Burcu Mutlu

*EN | TR

Burcu Mutlu recently received her Ph.D. in History, Anthropology, and Science, Technology & Society (HASTS) at Massachusetts Institute of Technology (MIT). She was also a research associate in the program in Science, Religion, and Culture (SRC) at Harvard Divinity School. She earned her BA in International Relations and Political Science from Marmara University and her MA in Sociology from Bogazici University. Her research interests include assisted reproductive technologies (namely IVF, gamete donation, sex selection & PGD), transnational reproduction, technologies of care, feminist STS, and digital STS. She regularly contributes writings on reproduction, science & technology, and gender to 5harfliler.com (a Turkish-language feminist blog). She also wrote blog posts in English on reproduction and technology:


Burcu Mutlu, Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de Tarih, Antropoloji, Bilim, Teknoloji ve Toplum programında doktorasını tamamladı. Harvard Divinity School’da Bilim, Din ve Kültür programında araştırmacı olarak bulundu. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesini, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden de yüksek lisans derecesini aldı. İlgilendiği konular: Üremeye yardımcı teknolojiler (özellikle tüp bebek, yumurta ve sperm donasyonu, cinsiyet seçimi ve genetik tanı) ulusötesi üreme, özen/bakım teknolojileri, feminist Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (BTÇ) ve dijital BTÇ. Ayrıca, 2014’ten beri 5harfliler.com’dadüzenli olarak bilim ve teknoloji, toplumsal cinsiyet ve üreme konuları üzerine yazmaktadır.

E-mail: burcumutlu567@gmail.com

 

Özgür Narin

*EN | TR

Özgür Narin is Associate Professor of Economics at Ordu University.  He graduated from the Electrical & Electronics Engineering Department of Middle East Technical University. He completed his Ph.D. in Development Economics Department of Marmara University. He studied on the capitalist production of Science and Technology, particularly innovation and the changing scientific labour process. As a visiting scholar at New York University, he studied on changing labour processes under crisis and technological development. Some of his past works address the transformation of the higher education system, the transformation of mental labour, and the history of workers’ management in Turkey. You can see some of his articles (mostly in Turkish) here: https://nyu.academia.edu/OzgurNarin. His current research is on the alternative reorganization of society and social reproduction, particularly self management practices and self organization (Autopoiesis) experiences.


Özgür Narin, Ordu Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi’nde Teknoloji ve Emek süreçleri üzerine Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme bölümünde doktorasını tamamladı. New York Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak teknoloji, kriz ve sınıflar üzerine çalıştı. Toplumsal sınıflar, teknoloji, Kapitalizm’de bilim ve teknoloji üretiminin çelişkileri, bilimcinin emek sürecindeki dönüşümü ve üniversitelerin dönüşümü üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Halen toplumsal üretimin yeniden ve alternatif bir örgütlenmesi, özörgütlenme, dünyada ve Türkiye’de özyönetim deneyimleri üzerine çalışmaktadır. Kimi çalışmalarına şuradan ulaşılabilir: https://nyu.academia.edu/OzgurNarin.