Research Areas | Araştırma Alanları

**EN | TR

IstanbuLab members conduct research in collaboration with academics, artists, and activists located in Turkey and abroad. You can get detailed information about related research areas through the links below. If you are interested in the following research areas and would like to collaborate with our members, please contact the principal investigators.

İstanbuLab üyeleri Türkiye’den ve diğer ülkelerden birçok akademisyen, sanatçı ve aktivist ile işbirliği içinde araştırmalarını yürütmektedir. İlgili araştırma alanlarına dair detaylı bilgiyi aşağıdaki linklerden edinebilir, sorumlu araştırmacıyla iletişime geçerek ilgilendiğiniz alanlardaki araştırma süreçlerine katılabilirsiniz.


Technology and Democracy | Teknoloji ve Demokrasi

Principal Investigators | Sorumlu Araştırmacılar: Hacer Ansal, Özgür Narin

Keywords: technology in daily life; democracy for technology; technology for democracy; participatory democracy; commons

Anahtar kelimeler: günlük yaşamda teknoloji; teknoloji için demokrasi; demokrasi için teknoloji; katılımcı demokrasi; müşterekler


Feminist Science and Technology Studies | Feminist Bilim ve Teknoloji Çalışmaları

Principal Investigators | Sorumlu Araştırmacılar:  Aybike Alkan, Hacer Ansal, Maral Erol, Öznur Karakaş, Duygu Kaşdoğan

– Technology, Labour and Gender  | Teknoloji, Emek ve Toplumsal Cinsiyet (Hacer Ansal)

– Reproductive Technologies | Üreme Teknolojileri (Maral Erol)

Keywords: assisted reproductive technologies, gender and kinship; menopause, andropause and hormone therapy; birth control pills; menstrual technologies

Anahtar Kelimeler:  yardımcı üreme teknolojileri, toplumsal cinsiyet ve akrabalık ilişkileri; menopoz, andropoz ve hormon tedavisi; doğum kontrol hapları; adet kanaması teknolojileri

– Research Methods  | Araştırma Yöntemleri (Duygu Kaşdoğan)

Keywords: feminist science; theory-method relation; material-semiotic approach; ethnography of science; sensory ethnography; forms of knowing; politics of care

Anahtar Kelimeler: feminist bilim; teori-yöntem ilişkisi; maddi-semiyotik yaklaşım; bilim etnografisi; duyusal etnografi; bilme biçimleri; özen/incelik siyaseti


Political Economy of Bios | Yaşamın Ekonomi Politiği

Principal Investigators | Sorumlu Araştırmacılar: Maral Erol, Duygu Kaşdoğan

 Human Dimensions of Biomedical Technologies | Biyomedikal Teknolojilerin İnsani Boyutları

Keywords: medicalization of life stages; assisted reproductive technologies, gender and kinship; ethics of biomedical technologies; politics and economics of pharmaceuticals; design and management of clinical trials; social aspects of organ transplants; neuroethics

Anahtar Kelimeler: yaşam evrelerinin tıbbileştirilmesi; yardımcı üreme teknolojileri, toplumsal cinsiyet ve akrabalık ilişkileri; biyomedikal teknolojilerin etiği; ilaçların ekonomi politiği; tıbbi deneylerin dizaynı ve yönetimi; organ nakli ve bağışının toplumsal boyutları; nöroetik

Contact: Maral Erol

Bioeconomies, Biofuels, and Political Power  | Biyoekonomiler, Biyoyakıtlar ve Siyasal İktidar

Keywords: life sciences; agriculture; aquaculture; forestry; waste; production systems; value; labour; reproduction; public science

Anahtar Kelimeler: yaşam bilimleri; tarım; su ürünleri yetiştiriciliği; ormancılık; atık; üretim sistemleri; değer; emek; yeniden üretim; toplum için bilim

Contact: Duygu Kaşdoğan


Actor-Network ‘Theory’ | Aktör-Ağ ‘Teorisi’

Principal Investigator | Sorumlu Araştırmacı: Öznur Karakaş

Keywords: actor-network; ‘modern’; objectification; non-human; symmetry; sociology of translation; sociology of associations; Bruno Latour; John Law; Steve Woolgar; Michel Callon

Anahtar Kelimeler: aktör-ağ; ‘modern’; nesneleştirme; insan-olmayan; simetri; çeviri/aktarma sosyolojisi; ilişkiler sosyolojisi; Bruno Latour; John Law; Steve Woolgar; Michel Callon


Energy Infrastructures and Political Ecology | Enerji Altyapıları ve Politik Ekoloji

Principal Investigators | Sorumlu Araştırmacılar: Aybike Alkan, Duygu Kaşdoğan

Keywords: aesthetics; citizenship; ecology; development; materiality; renewable energy; socio-technicality; techno-politics

Anahtar Kelimeler: estetik; vatandaşlık; ekoloji; gelişme; materyalite; yenilenebilir enerji; sosyo-tekniklik; tekno-politik


Emerging Technologies and Alternative Futures

Principal Investigators | Sorumlu Araştırmacılar: Özgür Narin, Ebru Yetişkin

Technology, Labour, and Social Movements | Teknoloji, Emek ve Toplumsal Hareketler

Keywords: digital labour; coops and commons; autopoiesis; human bonding

Anahtar Kelimeler: dijital emek, kooperatifler ve müşterekler; özörgütlenme, bağ kurma

Contact: Özgür Narin

Science and Art

Contact: Ebru Yetişkin


Translating STS

Principal Investigators | Sorumlu Araştırmacılar: Mehmet Ekinci, Öznur Karakaş

 

%d bloggers like this: